On 24 June 2022, the REGULATION OF THE MINISTER OF INFRASTRUCTURE of 9 June 2022 amending the Regulation on the form of the annual report on the activities in the field of transport of dangerous goods and the manner of its completion (Journal of Laws of 2022, item 1227) entered into force.

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.)

Dnia 24 czerwca 2022 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2022, poz. 1227).

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany, które wprowadza:

1. Do wzoru formularza została dodana kolumna „NADAWANIE”, gdzie należy podać ilość towarów niebezpiecznych wynikającą z czynności wykonywanych przez nadawcę, o którym mowa w 1.4 ADR. Zgodnie z ADR „Nadawca oznacza przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu”.

Jeżeli przedsiębiorca występuje na dokumencie przewozowym jako „nadawca” zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania.

2. Nie będzie konieczności przeliczania masy przez gęstość do wyliczenia objętości, ponieważ do materiałów ciekłych i gazów sprężonych będzie można podawać do wyboru:

– objętość w litrach (l) albo,

– masę brutto w kilogramach (brutto kg) albo,

– masa netto w kilogramach (netto kg).

W tej samej rubryce można podać towary w różnych jednostkach, część w litrach, część w kilogramach netto lub brutto.

3. Doprecyzowano zapis, iż podpis doradcy oraz imię i nazwisko oraz podpis uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych składa się na pierwszej i ostatniej stronie formularza (nie trzeba podpisywać wszystkich stron formularza).

4. Jeżeli uczestnik przewozu posiada klika oddziałów na ternie kraju sprawozdanie zbiorcze składa się do WITD ze względu na miejsce rejestracji przedsiębiorcy.

Nowy wzór formularza z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych obowiązuje już za rok 2022 r. Zgodnie z ADR przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Aktualnie trwają prace nad możliwością składania rocznego sprawozdania w wersji elektronicznej poprzez profil zaufany.