The agreement of 27.06.2022 concerns the possibility of classifying and carrying infectious substances containing monkeypox virus (except for cultures) under UN 3373 or UN 3291. The Agreement expires on 01.01.2026.

Umowa wielostronna M347 – przewóz wirusa małpiej ospy

Umowa z dnia 27.06.2022 dotyczy możliwości klasyfikacji i przewozu substancji zakaźnych zawierających wirus małpiej ospy (z wyjątkiem kultur) pod pozycjami UN 3373 lub UN 3291. Umowa wygasa 1.01.2026 r.

Czy przystąpienie Polski do Umowy M347 jest zasadne?
Ponieważ wirus ospy małpiej wymieniony jest w przykładach materiałów zakaźnych kategorii A (tabela 2.2.62.1.4.1) zgodnie z 2.2.62.1.11.1 odpady powstałe z leczenia wirusa małpiej ospy powinny być klasyfikowane pod pozycją UN 3549 ODPAD MEDYCZNY, KATEGORIA A, ZAKAŹNY DLA LUDZI, stały, 6.2. Dla tej pozycji wskazana jest instrukcja pakowania P622. Na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, że żaden szpital nie jest w stanie spełnić wymagań tej instrukcji z przyczyn technicznych (brak odpowiednich certyfikowanych opakowań na poziomie I grupy pakowania dla materiałów zakaźnych stałych) jak i finansowych (opakowania są bardzo drogie i dostępne poza granicami Polski).

Ponadto UN 3549 jest towarem niebezpiecznym dużego ryzyka i może być użyty, niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w zamachach terrorystycznych i spowodować w ten sposób poważne następstwa w postaci licznych ofiar, masowych zniszczeń. Oznacza to, że niezależnie od ilości towaru, przewoźnicy, nadawcy (szpitale z oddziałami zakaźnymi) i inni uczestnicy przewozu, biorący udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinni przyjąć, wdrożyć i stosować plan ochrony zgodnie z 1.10.3.2.1, który powinien obejmować co najmniej elementy określone w 1.10.3.2.2. ADR. Wymaganie to wiąże się również z obowiązkiem wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz sporządzenia rocznej sprawozdawczości.
Aktualnie trwają prace grupy eksperckiej na poziomie zmiany klasyfikacji w Przepisach Modelowych ONZ, które to nie są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi (np. Dyrektywa UE 2000/54/WE). Według ekspertów klasyfikacja wirusa małpiej ospy w kategorii A (bez ograniczeń) nie jest uzasadniona przypisaną mu grupą ryzyka i nie odpowiada ocenie innych wirusów z grupy ryzyka 3 w Przepisach Modelowych ONZ. Dlatego proponuje się traktować wirusa małpiej ospy jak inne wirusy z grupy ryzyka 3 i odpowiednio klasyfikować go jako „Kategoria A (tylko kultury)”. Ograniczenie „tylko kultury” pozwala na przewóz materiałów zakażonych odpowiednimi patogenami, m.in. próbek diagnostycznych oraz odpadów klinicznych zgodnie z UN 3373 lub UN 3291.
W związku z powyższym przystąpienie Polski do Umowy M347 jest zasadne. Umowa ta pozwala na zmianę klasyfikację odpadów powstałych z leczenia wirusa małpiej ospy pod pozycjami UN 3373 lub UN3291 i umożliwia uczestnikom przewozu zastosowanie mniej restrykcyjnych instrukcji pakowania P650 (dla pozycji UN 3373) oraz P621 (dla pozycji UN 3291), które to mogą być zaakceptowane a ich wymagania spełnione przez szpitale oraz przewoźników.