At the invitation of the Transport Technical Supervision, the organiser of the scientific and technical conference “Carriage of dangerous goods”, which was held on 29+30.10.2022, in Warsaw I delivered a paper on the “Role and tasks of the adviser on the safety of the transport of dangerous goods by road”.

Na zaproszenie Transportowego Dozoru Technicznego, organizatora konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która odbyła się w dniach 29-30.10.022 r., w Warszawie wygłosiłam referat dotyczący „Roli i zadań doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”.

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 756) wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które nie są większe od podanych w przepisach dotyczących wyłączeń: 1.1.3.6, 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5. Szczegółowo o wyłączeniach pisałam tu: https://marianicopulos.pl/wylaczenia-z-adr-1-1-3-6-1-7-1-4-3-3-3-4-3-5/

Doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3.3 ADR obejmuje m.in.:

– śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;

– doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;

– przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Takie sprawozdanie powinno być przechowywane przez pięć lat i udostępniane władzom krajowym na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

– procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;

– praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;

– procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

–  prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;

– wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

– prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

– wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;

– uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;

– sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;

– stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;

– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku.

Obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych w Art. 40 i 41 precyzuje, że:

  • Obowiązki doradcy określają odpowiednio przepisy ADR oraz ustawy.
  • Do zadań doradcy należy w szczególności sporządzenie raportu powypadkowego dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje zadania doradcy, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko.
  • Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach.

O rocznym sprawozdaniu i czekających nas zmianach pisałam na już blogu w tekście: „Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.)”