Dangerous Goods Transport Safety in the Polish Armed Forces – conference.

The Movement and Transportation Division – National Movement Co-ordination Centre for the eighth time organised the Conference on the Dangerous Goods Transport Safety in the Polish Armed Forces. This time, the meeting took place in Gdynia on 20-22 September. I was asked to present “Amendments to the ADR 2023”. During the conference, the safety status and the implementation of the transport of dangerous goods in the Ministry of National Defence in 2021 and 2022 were discussed.

Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP – konferencja.

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk po raz ósmy zorganizowało Konferencję Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Tym razem spotkanie odbyło się w Gdyni w dniach 20-22 września. Poproszono mnie o przedstawienie „Zmian w ADR 2023”.  Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa oraz realizację przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej w latach 2021 i 2022. Przedstawione zostały planowane zmiany w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, morskim i drogowym. Podczas wyjazdu technicznego zaprezentowano załadunek i przechowywanie materiałów wybuchowych na okręcie „Piorun” Marynarki Wojennej RP w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. Mieliśmy też możliwość zwiedzenia Morskiego Portu Gdynia w sektorze, gdzie dokonuje się przeładunku kontenerów z towarami niebezpiecznymi.

Jakie przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych obowiązują w SZ RP?

Zgodnie z artykułem 8 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 poz.756) dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania podmiotów właściwych w tym zakresie Minister Obrony Narodowej określił w drodze rozporządzenia (Dz.U. z 2021, poz. 1775):

1) warunki krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne,

2) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać pojazdy oraz urządzenia transportowe i opakowania mające zastosowanie w przewozie towarów niebezpiecznych, o którym mowa w ust. 1,

3) warunki i tryb wydawania wojskowego świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych, a także wzór i sposób jego wypełniania.